O konferencji

Zapraszamy na konferencję ART.DATA, organizowaną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, która odbędzie się 12-13 września 2023 roku w Warszawie.

Żyjemy w czasach, w których zdigitalizowane zasoby bibliotek, muzeów czy galerii są na wyciągnięcie ręki. ART.DATA pokaże szerokiej publiczności cyfrowe zasoby kultury wielu instytucji oraz wyjaśni gdzie i w jaki sposób szukać interesujących nas materiałów bez wychodzenia z domu.

Wydarzenie poświęcone będzie prezentacji efektów projektów digitalizacyjnych
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz wykorzystaniu udostępnionych w Internecie zasobów kultury w różnych obszarach. W panelach dyskusyjnych wezmą udział wybitni eksperci, którzy zapoznają nas z aspektami cyfrowego udostępniania zbiorów polskiej kultury, wykorzystania danych w edukacji, wyzwań i szans digitalizacji, praw autorskich oraz dostępności zasobów kultury.

Konferencja sprzyjać będzie wymianie wiedzy i doświadczeń oraz popularyzowaniu dobrych praktyk. Jesteśmy przekonani, że wydarzenie to stanie się inspiracją do podejmowania kolejnych przedsięwzięć z zakresu digitalizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

ART.DATA 
  • 14 prezentacji projektów digitalizacyjnych z POPC
  • 5 paneli dyskusyjnych z wybitnym ekspertami i praktykami z zakresu digitalizacji, cyfrowego udostępniania i wykorzystania zasobów kultury
  • prezentacja projektu wykorzystania kultury i historii Polski w Virtual Reality
a także coś dla oka, coś dla ucha – miłe, kulturalne niespodzianki!

Do udziału w konferencji zapraszamy:
  • studentów i wykładowców, w szczególności uczelni artystycznych i kierunków humanistycznych
  • nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich
  • badaczy i pracowników sektora kultury
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych związanych z kulturą, edukacją i wyrównywaniem szans
  • przedsiębiorców z branży kulturalnej i kreatywnej
  • wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu kultury, historii oraz wykorzystania nowych technologii w tym zakresie

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie. Całość wydarzenia będzie transmitowana on-line.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program

Dzień I – 12 września 2023 r.

Minister Cyfryzacji / Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa

1. “Patrimonium - Zabytki piśmiennictwa” Biblioteka Narodowa, partner: Uniwersytet Jagielloński - Biblioteka Jagiellońska https://polona.pl/
2. “Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego https://crispa.uw.edu.pl/
3. “Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji" Muzeum Narodowe w Krakowie   https://zbiory.mnk.pl

Perły i diamenty polskiej kultury – gdzie są i jak pokazać je światu? 

Moderator: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ   Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie 

Dominik Cieszkowski Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej 
dr Marcin Konik  Kierownik Działu Informacji Naukowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
dr hab. Józef Skrabski Kierownik Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
Piotr Górajec Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
Tomasz Kalisz  Specjalista ds. rekonstrukcji cyfrowych Telewizji Polskiej S.A. 

Przerwa kawowa 

1. “Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury - zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” Narodowy Instytut Dziedzictwa https://zabytek.pl/
2. “Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów MNW" Muzeum Narodowe w Warszawie - projekt w realizacji
3. “www.muzeach” Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie  https://wmuzeach.pl/

Wykorzystanie danych w edukacji 

Moderator: dr Maciej Dowgiel
Pracownia Filmoznawcza i Medioznawcza 

Ewa Przybysz-Gardyza Koordynatorka Programu Asy Internetu w Fundacji Szkoła z Klasą 
Tomasz Madej  p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji 
Jacek Królikowski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
Maciej Chmiel Dyrektor Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej 

Wykorzystanie danych w Virtual Reality  Fundacja Koncept Kultura

Obiad

1. “Otwarta Zachęta. Digitalizacja i  udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz  budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i  promocja służące wykorzystaniu i  przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w   celach edukacyjnych, naukowych i   twórczych” Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, partnerzy: Centrum Cyfrowe, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Przy Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki – projekt w  realizacji
2. “Cyfrowa rekonstrukcja i   digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i  animowanych w celu zapewnienia dostępu na  wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” Polski Instytut Sztuki Filmowej, partnerzy: Studio Filmów Rysunkowych w  Bielsku Białej, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i   Fabularnych https://35mm.online/
3. “Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – Al (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz  cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i   Fabularnych https://35mm.online/

Quo vadis digitalizacjo? Wyzwania i szanse na przyszłość.

Moderator: Dominik Cieszkowski    Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej 

Joanna Skierska Zastępca Dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
Karol Czajkowski Kierownik Działu Digitalizacji Narodowy Instytut Dziedzictwa 
Natalia Cetera Kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury, Fundacja Centrum Cyfrowe
Agata Krawczyk Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych MKiDN
Paweł Potakowski Dyrektor ds. Komunikacji MIGAM S.A. 
Tomasz Parkoła Kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Poznańskie Centrum Superkomputerowo -Sieciowe
 

Podsumowanie I dnia 

Niespodzianka kulturalna – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Dzień II – 13 września 2023 r.

Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

“O mnie, o tobie” - Telewizja Polska S.A.

1. “Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.” Telewizja Polska S.A. https://cyfrowa.tvp.pl
2. “Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” Narodowy Instytut Fryderyka Chopina https://polish.musicsources.pl/pl
3. “Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny - projekt w realizacji 

Czy digitalizacja otwiera kulturę na osoby z niepełnosprawnościami? 

Moderator: Tomasz Wojakowski  Pełnomocnik Prezesa PFRON ds. Dostępności 

Artur Marcinkowski Założyciel Fundacji Widzialni
Maciej Kowalski Prezes Polskiego Związku Głuchych w Oddziale w Łodzi 
Tom Horecki Product Owner w firmie Stenograf
Michał Rydzewski Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury 
Małgorzata Limanówka Wiceprezeska Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego 
Anna Żórawska Prezeska Fundacji Kultury bez Barier

Przerwa kawowa

1. “Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” Polskie Wydawnictwo Muzyczne https://polskabibliotekamuzyczna.pl/
2. “Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” Muzeum Sztuki w Łodzi - projekt w realizacji

Prawo autorskie a digitalizacja - wyzwania i bariery 

Moderator: Aneta Błaszczyk-Smolec Kierowniczka Działu Dokumentacji Muzeum Sztuki w Łodzi 

Małgorzata Fiedor-Matuszewska Kierownik Działu Zarządzania Prawami w Polskim Wydawnictwie Muzycznym 
Rober Kaczmarek Dyrektor Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego 
Dagmara Miler  Adwokatka i Rzeczniczka Patentowa
Maria Drabczyk Prezeska Zarządu Fundacji Centrum Cyfrowe
Piotr Anczewski Kierownik Pracowni Bibliotekarzy Cyfrowych Biblioteka Narodowa 
Maciej Chmiel Dyrektor Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
 

Obiad 

Niespodzianka kulturalna

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Podsumowanie konferencji

Prelegenci

Lokalizacja

Hotel Focus Premium **** ul. Suwak 15, 02-676 Warszawa


Rejestracja

Rekrutacja na wydarzenie została zakończona.

Logotyp konferencji ARTDATA oraz Telewizji Polskiej